หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

บุคลากรกองกิจการนักเรียนนักศึกษา

bloggif 5c62ab70df6e3
รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
     

                     

น.ส.เต็มดวง ศิริรัตนเวคิน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา

 
 
น.ส.ชลลดา ศรเดช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
 

นายกิติพนธ์ นาคประชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา และแนะแนวการศึกษา

 
   
   
น.ส.สุกัญญา มุ่งเครือกลาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
 
น.ส.นฤมล สอนวิทย์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
     
 
น.ส.เจติยา โคละทัต
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 

น.ส.วรฤทัย วิโมกเกษม
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา

     
   

 นายฐาปนพงษ์ มั่นคงวงศ์เจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา และแนะแนวการศึกษา

 

นายกีรติ ทวีทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล