หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

บุคลากรกองกิจการนักเรียนนักศึกษา

             
             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
     

                     
นางแสงโข โคละทัต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา


 
 
นางสาวชลลดา ศรเดช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา
  นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา

     
 
นางสาวนฤมล สอนวิทย์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
 
นางสาวเจติยา โคละทัต
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     
 
นางสาววรฤทัย วิโมกเกษม
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา
  นายเจริญเสกข์ ปลื้มปรีชา
นักวิชาการการศึกษา
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
     
 

นายธนาคาร ยอดเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา
และแนะแนวการศึกษา

  นางสาวสุรีรัตน์ แซ่จ้าง
นักจัดการงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล