หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 


บุคลากรผู้รับผิดชอบ

     
                                                                                                               
น.ส.นฤมล สอนวิทย์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการทุนนักเรียนนักศึกษา
 น.ส.วรฤทัย วิโมกเกษม
นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายสวัสดิการทุนนักเรียนนักศึกษา
 


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้บริการด้านงานกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 17 แห่ง ได้แก่

   1. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
   2. คณะศิลปวิจิตร
   3. คณะศิลปศึกษา
   4. วิทยาลัยนาฏศิลป
   5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
   6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
   7. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
   8. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
 10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
 11. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
 13. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
 14. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
 15. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
 16. วิทยาลัยช่างศิลป
 17. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ภายใต้แนวทางปฏิบัติของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
                 (1) มีสัญชาติไทย
                 (2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน  
                 (3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
                 (4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
                 (5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
 

 ข. ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
                 (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
                 (2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
                 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย
                 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
          นอกจากที่กำหนดในข้อ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามเฉพาะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดสำหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะนั้นๆ ด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองกิจการนักเรียนนักศึกษา  ฝ่ายสวัสดิการและทุนนักเรียนนักศึกษา (งานกู้ยืมเงิน กยศ.)
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 02-482-2176 ต่อ 342 , 348
หรือ Facebook กยศ. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Link  : https://www.facebook.com/bpi.studentloan

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล