หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

เกี่ยวกับเรา

         กองกิจการนักเรียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา  โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆแก่นักศึกษา ให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ได้อย่างมีความสุข และตั้งใจศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งงานต่างๆที่จัดให้มีดังนี้

          1. งานด้านพัฒนานักศึกษา
          2. งานสโมสรนักศึกษา
          3. งานบริการห้องสมุด
          4. งานบริการแนะแนวและจัดหางาน
          5. งานบริการประกันอุบัติเหตุ
          6. บริการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
          7. บริการเกี่ยวกับการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร และการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
          8. งานทุนการศึกษา
          9. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล