หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

เกี่ยวกับเรา

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการด้านกิจการนักศึกษา  โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆแก่นักศึกษา ให้สามารถใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ได้อย่างมีความสุข และตั้งใจศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งงานต่างๆที่จัดให้มีดังนี้

          1. งานด้านพัฒนานักศึกษา
          2. งานสโมสรนักศึกษา
          3. งานบริการห้องสมุด
          4. งานบริการแนะแนวและจัดหางาน
          5. งานบริการประกันอุบัติเหตุ
          6. บริการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
          7. บริการเกี่ยวกับการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร และการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
          8. งานทุนการศึกษา
          9. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล