หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
บุคลากร
                                         
                                             นางสาววรฤทัย วิโมกเกษม
                               ------------------------------------------------------


           บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นเอกสารทางราชการที่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัว
นักศึกษา เพื่อใช้แสดงตัวว่าเป็นนักศึกษาและติดต่อสถาบันฯ และหน่วยงานอื่น

เอกสารหลักฐานการทำบัตรนักศึกษา (IPAC)

1. ส่วนกลาง 3 คณะ  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครบัตรกรุงไทยที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 (ศาลายา) หรือที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร /กรณีห้องเรียนเครือข่ายติดต่อสอบถามสถานศึกษาของตนเอง
2. กรอกข้อมูลและลงลายมือชือให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. ติดรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป หน้าตรงไม่สวมหมวก/หรือแว่นตาดำ/รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
4. สำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. ติดต่อสอบถามขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา/และห้องเรียนเครือข่ายติดต่อสอบถาม          สถานศึกษาของตนเอง
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล