หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

การให้บริการบัตรนักศึกษา

บุคลากรผู้รับผิดชอบ

 
นางสาววรฤทัย วิโมกเกษม
  ------------------------------------------------------


           บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นเอกสารทางราชการที่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกคนจะต้องมีบัตรประจำตัว
นักศึกษา เพื่อใช้แสดงตัวว่าเป็นนักศึกษาและติดต่อสถาบันฯ และหน่วยงานอื่น

เอกสารหลักฐานการทำบัตรนักศึกษา (IPAC)

1. แบบฟอร์มการทำบัตรนักศึกษา (PRE-IPAC) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >> แบบฟอร์มทำบัตรนักศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนถ่ายด้านหน้าและด้านหลังพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมลงรายมือชื่อด้านหลังรูปให้ชัดเจน

หมายเหตุ : บัตรนักศึกษาเป็นบัตร ATM สามารถใช้ฝาก - ถอนเงินได้ตามปกติ

ตัวอย่างบัตรนักศึกษา

ด้านหน้า

ด้านหลัง

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล