หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
       
           สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือคณะเป็นผู้ดูแลจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าแก่นักศึกษาที่นอกเหนือการเรียนรู้ในห้องเรียน
           กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่สถาบัน คณะ หรือคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยสถาบันให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสถาบันจะจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่สโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ทำให้นักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพ มีทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การพัฒนาความเป็นผู้นำ มีความอดทน มีคุณธรรมเพื่อออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงส่งเสริมให้นักศึกษา จัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้แก่

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน
     1.1 มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพด้านศิลปะตามสาขา/ แขนงวิชา มีความสามารถในการประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
     1.2 มีความรอบรู้ด้านวิชาการ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการดำเนินชีวิต การทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

งานกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342 - 344

ติดตามข่าวสารได้ที่ งานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล