หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

งานสโมสรนักศึกษา

บุคลากรผู้รับผิดชอบ

                     
     
นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง   นางสาวชลลดา ศรเดช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน โดยมีคณะกรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษา อันประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายกสโมสรคนที่ 1 อุปนายกสโมสรคนที่ 2 เหรัญญิก เลขานุการ ประธานกิจกรรม และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวาระ 1 ปี ทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาภายใต้การดูแล และการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาที่อธิการบดีแต่งตั้ง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343 , 344

สถานที่ตั้งชมรม
อาคารศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง
เชตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK : งานสโมสรนักศึกษา

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล