หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
งานสโมสรนักศึกษา

บุคลากร

                        

  นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง                             นางสาวชลลดา ศรเดช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


สโมสรนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับสถาบัน โดยมีคณะกรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษา อันประกอบด้วย นายกสโมสร อุปนายกสโมสรคนที่ 1 อุปนายกสโมสรคนที่ 2 เหรัญญิก เลขานุการ ประธานกิจกรรม และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวาระ 1 ปี ทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาภายใต้การดูแล และการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาที่อธิการบดีแต่งตั้ง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343 , 344

สถานที่ตั้งชมรม
อาคารศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 2
ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง
เชตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK : งานสโมสรนักศึกษา

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล