หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/59
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
งานกองทุนกู้ยืม
      
          สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดให้มีงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาด้านการประสานงาน และการดำเนินงานการให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและห้องเรียนเครื่อข่าย โดยกำหนดกรอบวิธีการปฏิบัติพิจารณาการให้กู้ยืม เป็นไปตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงิน แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังรายละเอียดสำหรับผู้สนใจ และมีความประสงค์กู้ยืมเงิน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)

- นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)

นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี     

3.  เป็นผู้มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลของสถาบันการศึกษา

4.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือ
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
5.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
โรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ
6.  ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน

7.  ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา

8.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

9.  ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อน
ชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี     


คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้

ในการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม ให้ผู้ขอกู้ยืม จัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรอง
1.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าทีของรัฐผู้รับบำเหน็จ
2.  สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่

ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1.  บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2.  กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูนามแทน
3.  บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

หมายเหตุ  : กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้

หน้าที่ของผู้กู้ยืม
1.  ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง
2.  ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง และต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้บุคคลอื่นดำเนินการเกี่ยวกับการ กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan แทนให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง
3.  ต้องแจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา และจบศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ต่องานกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
4.  ต้องแสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้ง
5.  กรณีที่ไม่ประสงค์กู้ยืมในภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาใด และไม่ประสงค์กู้ต่อ ต้องแจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษาต่องานกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
6.  กรณีที่สำเร็จการศึกษา ต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ทำงาน พร้อมจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับให้ธนาคารกรุงไทยทราบ ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มทำงาน ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทำงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมต้องแจ้งให้ธนาคารกรุงไทยทราบภายใน 30 วัน
7.  ชำระหนี้คืนกองทุน

ติดต่อสอบถามได้ที่ 
งานกองทุนกู้ยืม ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 02-482-2176 - 78 ต่อ 343,344


ติดตามข่าวสารได้ที่ งานกองทุนกู้ยืม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล