หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

งานแนะแนวและการจัดหางาน

สถาบันมีบริการแนะแนวให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทั้งทางด้านการเรียน การประกอบอาชีพและการปรับตัว เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพ มีสุขภาพจิตที่ดี สำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหวัง และสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนจัดบริการข้อสนเทศต่างๆ ทางด้านจิตวิทยา อาชีพ การศึกษาและการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ที่จบทางด้านจิตวิทยาแนะแนวมาให้บริการแก่นักศึกษา

นอกจากนี้สถาบันยังมีบริการจัดหางานสำหรับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นในการจัดหาแหล่งงาน
รองรับการทำงานของนักศึกษาทั้งงานประจำ (Full Time) และงานพิเศษ (Part Time) เพื่อหารายได้เสริมระหว่างศึกษา ตลอดจนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาของสถาบันโดยมีบริการด้านต่างๆ ดังนี้

1. บริการจัดเตรียมความพร้อมในการทำงาน โดยการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบัณฑิตให้มีความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การเขียนใบสมัคร การสัมภาษณ์งาน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
2. บริการจัดหาแหล่งงาน โดยการประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดหาแหล่งงานให้นักศึกษา และนักศึกษาที่ต้องการทำงาน หารายได้เสริมระหว่างเรียนและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานแนะแนวและการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343,344
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล