หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
งานบริการพยาบาลสถาบันเห็นความสำคัญด้านสุขภาพชีวิตของนักศึกษา จึงได้จัดบริการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา ดังนี้
1. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย สถาบันมีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษา และการให้ความรู้เรื่องโรคระบาดโดยการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น สถาบันตระหนักถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตดีจึงได้จัดห้องพยาบาล เพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับบริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่ตั้งห้องพยาบาล (สำหรับคณะวิชาในส่วนกลาง)

 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ตึกอำนวยการ  ชั้น 1  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ 2  ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์ติดต่อ 02-224-4704 ต่อ 407

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล