หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
งานประกันอุบัติเหตุ
    
        
              เพื่อเป็นหลักประกันแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สถาบันฯ จึงกำหนดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดระยะเวลาตามกรมธรรม์กำหนด โดยมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี และจะทำการต่อกรมธรรม์ทุกปีการศึกษา 

เงื่อนไขความคุ้มครอง1. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง รายละ 10,000 บาท
2. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี รายละ 10,000 บาท
3. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุธรรมดา รายละ 100,000 บาท


อกสารหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล

1. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงพร้อมสำเนา                                            
2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อมสำเนา                                               
3. สำเนาบัตรประชาชน                                                                  
4. สำเนาบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงินค่ารักษาพยาบาล)                   

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล                                                             
2. สำเนาทะเบียนบ้าน     
                                                                
รณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาผู้เสียชีวิต
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาผู้เสียชีวิต
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. ใบชั้นสูตรจากสถานีตำรวจ/ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล/สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
**หมายเหตุ:เอกสารดังกล่าวข้างต้นทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด


นักศึกษาส่วนกลางทั้ง 3 คณะ  ยื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
เลขที่ 119/19 หมู่ 3ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02-4822176-78 ต่อ 343
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล