หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

งานประกันอุบัติเหตุ
    

        
              เพื่อเป็นหลักประกันแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรม การฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร สถาบันฯ จึงกำหนดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่นักศึกษาทุกคน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุ ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ตลอดระยะเวลาตามกรมธรรม์กำหนด โดยมีระยะเวลาในการคุ้มครอง 1 ปี และจะทำการต่อกรมธรรม์ทุกปีการศึกษา 

เงื่อนไขความคุ้มครอง
1. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุแต่ละครั้ง รายละ 10,000 บาท
2. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี รายละ 10,000 บาท
3. กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
4. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุธรรมดา รายละ 100,000 บาท


อกสารหลักฐานการเบิกค่ารักษาพยาบาล
1. แบบฟอร์มคำร้องเบิกค่ารักษาพยาบาล ดาวน์โหลดที่นี่ >> คลิก!
2. ใบรับรองแพทย์ตัวจริงพร้อมสำเนา                                            
3. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงพร้อมสำเนา                                               
4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ                                                                  
5. สำเนาบัญชีธนาคาร (เพื่อโอนเงินค่ารักษาพยาบาล)  2 ฉบับ                 

กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล
1. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  2 ฉบับ                                                         
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2 ฉบับ  
                                                                
รณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับผลประโยชน์คือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
1. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาผู้เสียชีวิต
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาผู้เสียชีวิต
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
4. สำเนาใบมรณบัตร
5. ใบชั้นสูตรพลิกศพจากสถานีตำรวจ/ใบรับรองการเสียชีวิตจากโรงพยาบาล/สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
**หมายเหตุ:เอกสารดังกล่าวข้างต้นทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ชุด


นักศึกษาส่วนกลางทั้ง 3 คณะ  ยื่นเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
เลขที่ 119/19 หมู่ 3ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02-4822176-78 ต่อ 343
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล