หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
นักศึกษาวิชาทหาร

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร       นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้เรียนวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.) และยังไม่พ้นการเกณฑ์ทหาร สถาบันจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชทหาร จะต้องติดตามประกาศของฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในเดือนกรกฏาคม และต้องนำหลักฐานมายื่นต่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหารของคณะวิชา หรือห้องเรียนเครือข่าย เพื่อตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เอกสารการผ่อนผันทหาร
1.  คำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
2.  สำเนาหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 3 ชุด
3.  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)     จำนวน 3 ชุด
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                               จำนวน 3 ชุด
5.  สำเนาบัตรประชาชน
6.  สำเนาบัตรนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
7.  สำเนาคำสั่งบรรจุ (แต่งตั้ง) กรณีข้าราชการครู
8.  สำเนาตารางสอนรายสัปดาห์ (พนักงานราชการครู)
9.  ถ้ามีการเปลี่ยน-นามสกุล หรือเป็นบุตรบุญธรรม ต้องนำเอกสารสำคัญมาแสดง (พร้อมทั้งถ่ายเอกสารมาอีก 1 ฉบับ)

      ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากสถาบัน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบทันทีภายใน 30 วัน นับจากการจบการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฏหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

 • นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร หรือ เรียนไม่จบศึกษาวิชา ปี3
 • ติดต่อขอผ่อนผันทหาร
  • ส่วนกลาง ติดต่อได้ที่คณะวิชา
  • สถานศึกษาในสังกัด ติดต่อได้ที่ผู้รับผิดชอบเรื่่องขอผ่อนผันทหาร 
 • เอกสารในการผ่อนผันทหาร  เตรียมหลักฐาน ดังนี้
  • สำเนา สด.39
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหมายเรียก (สด.35)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หากไม่มีให้ใช้สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษาแทน)
 • กรณีข้าราชการครู (เพิ่มเติมเอกสาร)     
                      -  สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพ
                      -  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งครู                      
                      - 
สำเนาตารางสอนรายสัปดาห์
                     
-  ส่งสำเนาเอกสารอย่างละ 2 พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

                   ****ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานผ่อนผันทหารของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

 • งานผ่อนผันทหาร เสนอเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาสังกัด ถึงหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในกำหนดระยะเวลา
 • หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เสนอรองอธิการบดีฯ ลงนา
 • งานธุรการออกเลขแล้วส่งสำเนาคืน งานผ่อนผันทหารไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ส่งเอกสารของผู้ทำการขอผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาสังกัด
 • งานผ่อนผันทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่ดำเนินการขอผ่อนผันในกำหนดระยะเวลา
 • งานผ่อนผันทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งสถานศึกษากรณีที่สัสดีแต่ละแห่งแจ้งรับทราบการผ่อนผังของนักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342

ติดตามข่าวสารได้ที่ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


       
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล