หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
นักศึกษาวิชาทหาร

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร       นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้เรียนวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.) และยังไม่พ้นการเกณฑ์ทหาร สถาบันจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชทหาร จะต้องติดตามประกาศของฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในเดือนกรกฏาคม และต้องนำหลักฐานมายื่นต่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหารของคณะวิชา หรือห้องเรียนเครือข่าย เพื่อตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เอกสารการผ่อนผันทหาร
1.  คำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
2.  สำเนาหนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 3 ชุด
3.  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)     จำนวน 3 ชุด
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน                                               จำนวน 3 ชุด
5.  สำเนาบัตรประชาชน
6.  สำเนาบัตรนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา
7.  สำเนาคำสั่งบรรจุ (แต่งตั้ง) กรณีข้าราชการครู
8.  สำเนาตารางสอนรายสัปดาห์ (พนักงานราชการครู)
9.  ถ้ามีการเปลี่ยน-นามสกุล หรือเป็นบุตรบุญธรรม ต้องนำเอกสารสำคัญมาแสดง (พร้อมทั้งถ่ายเอกสารมาอีก 1 ฉบับ)

      ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากสถาบัน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบทันทีภายใน 30 วัน นับจากการจบการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฏหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

ขั้นตอนการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

 

 • นักศึกษาที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร หรือ เรียนไม่จบศึกษาวิชา ปี3
 • ติดต่อขอผ่อนผันทหาร
  • ส่วนกลาง ติดต่อได้ที่คณะวิชา
  • สถานศึกษาในสังกัด ติดต่อได้ที่ผู้รับผิดชอบเรื่่องขอผ่อนผันทหาร 
 • เอกสารในการผ่อนผันทหาร  เตรียมหลักฐาน ดังนี้
  • สำเนา สด.39
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหมายเรียก (สด.35)
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หากไม่มีให้ใช้สำเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษาแทน)
 • กรณีข้าราชการครู (เพิ่มเติมเอกสาร)     
                      -  สำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพ
                      -  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งครู                      
                      - 
สำเนาตารางสอนรายสัปดาห์
                     
-  ส่งสำเนาเอกสารอย่างละ 2 พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

                   ****ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ งานผ่อนผันทหารของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

 • งานผ่อนผันทหาร เสนอเรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาสังกัด ถึงหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา ภายในกำหนดระยะเวลา
 • หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เสนอรองอธิการบดีฯ ลงนา
 • งานธุรการออกเลขแล้วส่งสำเนาคืน งานผ่อนผันทหารไปยังฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ส่งเอกสารของผู้ทำการขอผ่อนผันไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่นักศึกษาสังกัด
 • งานผ่อนผันทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่ดำเนินการขอผ่อนผันในกำหนดระยะเวลา
 • งานผ่อนผันทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งสถานศึกษากรณีที่สัสดีแต่ละแห่งแจ้งรับทราบการผ่อนผังของนักศึกษาที่ทำเรื่องขอผ่อนผัน


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342

ติดตามข่าวสารได้ที่ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


       
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล