หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร


       นักศึกษาชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้เรียนวิชาทหารรักษาดินแดน (รด.) และยังไม่พ้นการเกณฑ์ทหาร สถาบันจะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี นักศึกษาที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการเข้ารับราชทหาร จะต้องติดตามประกาศของฝ่ายกิจการนักศึกษา ซึ่งจะแจ้งให้นักศึกษาทราบในเดือนกรกฏาคม และต้องนำหลักฐานมายื่นต่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนักศึกษาวิชาทหารของคณะวิชา หรือห้องเรียนเครือข่าย เพื่อตรวจสอบและรวบรวมเอกสารหลักฐานนำส่ง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เอกสารการผ่อนผันทหาร

นักศึกษา

1.  คำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
2.  สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9)  จำนวน 2 ฉบับ
3.  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)  จำนวน 2 ฉบับ
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
6.  สำเนาบัตรนักศึกษา หรือใบรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

ข้าราชการครู (เอกสารเพิ่มเติม)
7.  สำเนาคำสั่งบรรจุ (แต่งตั้ง) จำนวน 2 ฉบับ
8.  สำเนาตารางสอนรายสัปดาห์ (พนักงานราชการครู) จำนวน 2 ฉบับ
9.  ถ้ามีการเปลี่ยน-นามสกุล หรือเป็นบุตรบุญธรรม ต้องนำเอกสารสำคัญมาแสดง (พร้อมทั้งถ่ายเอกสารมาอีก 1 ฉบับ)

      ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษา หรือลาออกจากสถาบัน นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทันที และจะต้องแจ้งให้อำเภอตามภูมิลำเนาทหารทราบทันทีภายใน 30 วัน นับจากการจบการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามจะผิดกฏหมายตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497


สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานนักศึกษาวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342

ติดตามข่าวสารได้ที่ สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล