หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

งานทุนการศึกษา

บุคลากรผู้รับผิดชอบ


 
  นางสาวเจติยา โคละทัต
  -------------------------------------------------------


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. ทุนนักศึกษาโครงการพิเศษ ประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารด้านศิลปะดีเด่น และทุน คีตศิลป์ไทย โดยให้ทุนเท่ากับค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา

2. ทุนการศึกษาส่วนกลาง เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนไม่ได้ระบุให้นักศึกษาคณะใด คณะหนึ่ง ทุนการศึกษาส่วนกลางนี้ จะมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาแต่ละคณะ และมอบหมายให้คณะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุน

3. ทุนการศึกษาคณะ เป็นทุนการศึกษาที่เจ้าของทุนระบุคณะของนักศึกษาที่ต้องการให้ทุนการศึกษาคณะนี้ คณบดีจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่สมควรได้รับทุน

นักศึกษามีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ โดยยื่นใบสมัครที่คณะที่นักศึกษาสังกัด แต่นักศึกษามีสิทธ์ได้รับทุนการศึกษาเพียงทุนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้สถาบันจะมีประกาศแจ้งให้ทุนการศึกษา และวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบเป็นครั้งคราวไป
ทุนการศึกษาที่สถาบันได้รับความอนุเคราะห์ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ซึ่งพอจะประมวลคุณสมบัติของนักศึกษาและเงื่อนไขในการขอรับทุนได้ ดังนี้
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
3. เป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่ในการศึกษาและมีผลการศึกษาที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุไว้

สอบถามการขอรับทุนการศึกษาได้ที่
งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร 02-482-2176 ต่อ 342 , 348
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล