หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

ติดต่อภายในหน่วยงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

- ที่อยู่ :
สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176 - 78

- งานกองทุนกู้ยืม :

โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342,343,344 และ 348

- งานทุนการศึกษา :
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342 , 348

- งานสโมสรนักศึกษา
:
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343 , 344

- งานกิจการนักศึกษา :
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 342 - 344 และ 348

- งานนักศึกษาวิชาทหาร :
โทร. 0 2482 2176 - 78  ต่อ 342

- งานประกันอุบัติเหตุ :
โทร
. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343

- งานแนะแนวและการจัดหางาน :
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343,344


- งานบริการกิจกรรมพิเศษ นอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  :
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 343,344


- งานทะเบียนและประมวลผล :
โทร. 0 2482 2176 - 78 ต่อ 346

- คณะศิลปวิจิตร :
โทร. 0 2326 9021


สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 0 2224 4704

- ศูนย์รักศิลป์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (ข้างโรงอาหาร) :
โทร 0 2224 4704 
ต่อ 414

- คณะศิลปนาฏดุริยางค์ :
โทร 0 2224 4704
ต่อ 606

- คณะศิลปศึกษา :
โทร 0 2224 4704
ต่อ 216กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล