หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/59
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ติดต่อภายในหน่วยงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชั้น 3
119/19 หมู่ 3 ตำลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0 2482 2176 - 78


งานกองทุนกู้ยืม ต่อ 342,343,344 และ 348

งานทุนการศึกษา ต่อ 342 , 348

งานสโมสรนักศึกษา  ต่อ 343 , 344

งานกิจการนักศึกษา  ต่อ 342 - 344 และ 348

งานนักศึกษาวิชาทหาร   ต่อ 342

งานประกันอุบัติเหตุ ต่อ 343

งานแนะแนวและการจัดหางาน ต่อ 343,344


งานบริการกิจกรรมพิเศษ นอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ต่อ 343,344

งานทะเบียนและประมวลผล  ต่อ 346

คณะศิลปวิจิตร โทร. 0 2326 9021

สถาบันบัณฑิตพัมนศิลป์ (วังหน้า)
2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 0 2224 4704

งานบริการห้องพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ต่อ 407

ศูนย์รักศิลป์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (ข้างโรงอาหาร) ต่อ 414

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ต่อ 606

คณะศิลปศึกษา ต่อ 216กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล