หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

ทุนการศึกษาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)


ด้วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) มีความประสงค์บริจาคทุนการศึกษา จำนวน 18 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณะ/วิทยาลัยในสังกัดได้โปรดดำเนินการดังนี้
1. นักเรียน นักศึกษาในสังกัด ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนด
2. ส่งใบสมัครนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ พร้อมทั้งหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยของคณะ/วิทยาลัยในสังกัด มายังฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตามแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://student.bpi.ac.th
3. เมื่อนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดของท่านได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ให้เขียนหนังสือขอบคุณเจ้าของทุน อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) เพื่อจะได้ทราบว่านักเรียน นักศึกษา ได้รับทุนครบถ้วนแล้ว ส่งมาพร้อมใบสำคัญแทนใบเสร็จรับเงิน

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> คลิกที่นี่

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล