หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ปี ๒๕๖๒

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาศึกษา ได้ดําเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้าเป็นทหารกองประจําการ แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๔๕ ออกตาม ความในมาตรา ๒๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๑๕๘ ราย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยนักศึกษาตามรายชื่อ จะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้

          ๑. นําหนังสือตอบรับการผ่อนผันทหาร ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกฯ ตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) (กรณีที่ไม่มีหนังสือตอบรับ ให้นํา สด.๓๕ และ สด.๔ ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการด้วยเช่นกัน)
          ๒. ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องทําการผ่อนผันอีก เพราะนักศึกษามีสิทธิ์ผ่อนผันต่อไป จนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
          ๓. เมื่อนักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือนักศึกษาต้องออกจากการศึกษา ก่อนกําหนดแล้วแต่กรณี นักศึกษาต้องทําการแจ้งให้จังหวัดทราบด้วย

รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารกองประจําการ ปี ๒๕๖๒

>>>คลิกเพื่อดาวน์โหลด<<<
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล