หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

★  โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 มี.ค. 2562 ณ โรงละครวังหน้า


images by free.in.th


          หลักสูตรศิลปบัณฑิตและหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานศิลปกรรม นาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ นำไปสู่อาชีพช่างศิลปกรรม ศิลปิน ครูศิลปะ นักวิชาการศิลปะและนักบริหารวิชาชีพที่มีจริยธรรมคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความร่วมมือและบริการสังคมทางด้านวิชาการศิลปะสาขาต่างๆ อันจะยังประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
          ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิตมีความพร้อมและออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ตามนโยบายของผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกอาชีพให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
          2. เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษามีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต
          3. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล