หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ประกาศการรับสมัครขอรับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย 5/6/61 !!!

                ประกาศการรับสมัครขอรับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย "มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง" โดยสามารถส่งใบสมัครขอรับทุน และผลการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณา คือ แบบรายงานแสดงผลการเรียน ภาพถ่าย หรือแถบบันทึกเสียง หรือภาพประกอบการแสดงผลงานด้านนาฏศิลป์โขน นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย หรือคีตศิลป์ไทย มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภายในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
กำหนดการคัดเลือก

1. นักเรียนนักศึกษาจะต้องมาทำการทดสอบถาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
2. คณะกรรมการบริหารกองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ไทน "มูลนิธิเฉลิมกรุง" จะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนวันที่ 27 มิถุนายน 2561

                สามารถนำส่งรายชื่อพร้อมทั้งรายละเอียดเพื่อใช้การประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หรือติดต่อผู้ประสานโดยตรง
นางแสงแข โคละทัต โทร 061-4104570 e-mail L_sangkhae@hotmail.com
หรือนางสาวเจติยา โคละทัต โทร. 093-6945916 e-mail mei_mhee@hotmmail.com

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสารใบสมัคร

ประกาศกองทุนนาฏดุริยางคศิลปไทย "มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง" เรื่องการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ศิลปินที่ประสบภาวะวิกฤติในชีวิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ศิลปินที่ประสบภาวะวิกฤติในชีวิต

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล