หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการ ดังนี้
1. รณรงค์ให้บุคลากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งการด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน (ทุกวันศุกร์)
2. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรรมที่ทำหน้าที่บริการประชาชนทั่วประเทศ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภันฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ ฯลฯ แต่งการด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
3. รณรงค์ให้รักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งการด้วยผ้าไทย / ผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล