หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561

         นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. นำหนังสือการตอบรับการผ่อนผันทหาร ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกฯ และสถานที่ ที่กำหนดในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)(กรณีที่ไม่มีหนังสือตอบรับ ให้นำ สด.35 และ สด.9 ไปแสดงตรต่อคณะกรรมการด้วยเช่นกัน)

2. ในปีต่อไปนี้นักศึกษาไม่ต้องทำการผ่อนผันอีก เพราะนักศึกษามีสิทธิ์ผ่อนผันต่อไปจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3. เมื่อนักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือนักศึกษาต้องออกจากการศึกษาก่อนกำหนดแล้วแต่กรณี นักศึกษาต้องทำการแจ้งให้จังหวัดทราบด้วยคลิ๊กเพื่อกูรายชื่อ

สำรอง

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล