หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ดาวน์โหลด !! ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (สำหรับเยาวชนคนใหม่) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาชนในพระบรมราชินูปถัมป์

         ทุน ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เป็นทุนการศึกษาที่ให้แก่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 ทุน ซึ่งเป็นทุนต่อเรื่องจนจบการศึกษาในแต่ละระดับ โดยให้คัดเลือกเยาวชนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จากสถานศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ คือ ครอบครัวฐานะยากจนจริง ๆ มีความประพฤติดี สนใจ และตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาสูงสุดในแต่ละระดับ

ดาวน์โหลด !! ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (สำหรับเยาวชนคนใหม่) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาชนในพระบรมราชินูปถัมป์ ที่นี่


ลิ้งค์ดาวน์โหลดสำรอง

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล