หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
รายละเอียดโครงการจัดสรรทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

ในปีการศึกษา 2560 นี้ มูลนิธิมนตรีตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญวิทยาลัยนาฏศิลปทั้ง 12 แห่ง คัดเลือกนักเรียนสาขาดุริยางคศิลป์ หรือคีตศิลป์ไทย ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถในการบรรเลง หรือขับร้องเพลงไทย และความประพฤติเรียบร้อย เข้ารับทุนมูลนิธิฯ จำนวนวิทยาลัยละ 1 คน พร้อมทั้งดำเนินงานจัดส่งผลงาน และเอกสารประกอบการพิจรณาดังนี้
    1. ใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิมนตรีตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
    2. ผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) พร้อมคะเนนเฉลี่ยนวิชาศิลปะ วิชาสามัญ และคะแนนรวม
    3.แผ่นดีวีดีแสดงการบรรเลงหรือการขับร้องของนักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษา

    ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่งจัดส่งผลงาน และเอกสารดังกล่าวมายังมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ตามที่อยู่ ดังนี้

มูลนิธิมนตรีตราโมท 16 ซอยติวานนท์ 3 แยก 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

รายละเอียดโครงการจัดสรรทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และ แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล