หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
บุคลากร
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
กิจกรรมจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

            เป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนาทักษะและศักยภาพผู้เรียน ด้วยกิจกรรม การบริการและสวัสดิการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้พร้อมและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต


นโยบาย

  1. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคม
  2. ผลักดันให้การเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน มาใช้เป็นองค์ประกอบในการสำเร็จการศึกษา
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการและจัดสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและสำเร็จการศึกษา
  4. จัดทำฐานข้อมูลและเครือข่ายศิษย์เก่าของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันฯ
  2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการสวัสดิการ ระบบการแนะแนว และให้คำปรึกษาที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา
  4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา ตามวงจร PDCA
  5. เพื่อเป็นกลไก กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนพัฒนานักเรียน นักศึกษา

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่

กลยุทธ์ ที่ 1     ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

        กลยุทธ์ ที่ 2       ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดระบบบริการและสวัสดิการ

กลยุทธ์ ที่ 1      พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี


ค่านิยมองค์กร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

" Best Pride and Innovation (BPI)
สุดยอดความภาคภูมิใจ ในงานศิลป์ "

 

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ พ.ศ. 2565
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล