หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561

          มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศลขอส่งระเบียบ และแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งมูลนิธิจะเปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561
          ในปีนี้สถาบันการศึกษาสามารถเลือกส่งใบสมัครขอรับทุนไปยังมูลนิธิได้โดยการส่งแบบฟอร์มใบสมัครทางไปรษณีย์หรือสมัครทางอินเตอร์เนต ทั้งสองแบบใช้เกณฑ์การพิจารณา และมีระยะเวลาเปิดรัยสมัครเหมือนกัน

กรุณาเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

          1. การยื่นใบสมัครแบบเอกสารส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่มูลนิธิกำหนดสามารถ download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html           2. การยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เนต โดยเข้าเว็บไซต์ http://www.scholarship.tiscofoundation.org/ จะมีส่วนให้ upload เอกสารหลักฐานต่าง ๆ โดยไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานมาทางไปรษณีย์ ในส่วนของอาจารย์หรือหน่วยงานที่ดูแลการสมัครขอรับทนการศึกษา จะต้องใช้ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ

               หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อมูลนิธิได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 08.30 - 17.00 หมายเลขโทรศัพท์ 02 633 7506 อีเมล tiscofoundation@tiscofoundation.org

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา ปี 2561

แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี 2561

แบบฟอร์มการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา ปี 2561

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล