หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
⌘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา ⌘รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

⌘ นางแสงแข โคละทัต ⌘


                                    
  ⌘ นางสาวชลลดา ศรเดช ⌘                     ⌘ นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง ⌘
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                               นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                               
⌘ นางสาวณิชชา มณีวาส ⌘                            ⌘ นางสาวเจติยา โคละทัต ⌘
          นักวิชาการศึกษา                                                นักวิชาการศึกษา

                                
⌘ นางสาววรฤทัย วิโมกเกษม ⌘                     ⌘ นายเจริญเสกข์ ปลื้มปรีชา ⌘
          นักวิชาการการศึกษา                                        นักวิชาการการศึกษา

                                 
⌘ นายธนาคาร ยอดเพ็ชร ⌘                                ⌘ นางสาวสุรีรัตน์ แซ่จ้าง ⌘
       นักจัดการงานทั่วไป                                                นักจัดการงานทั่วไป

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล