หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
PP001

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษารองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชาผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

นายสมศักดิ์ พนเสาวภาคย์หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางแสงแข โคละทัต


                                    
  นางสาวชลลดา ศรเดช                                   นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ                                 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

                               
   นางสาวณิชชา มณีวาส                                       นางสาวเจติยา โคละทัต
      นักวิชาการศึกษา                                                 นักวิชาการศึกษา

                                
นางสาววรฤทัย วิโมกเกษม                                         นายปีติกร เทียนจีน
    นักวิชาการการศึกษา                                            นักวิชาการการศึกษา

                                 
   นายโสฬส ละออซุ่นใช้                                         นางสาวอัชฌาพร เพ็งศรี
     นักจัดการงานทั่วไป                                              นักจัดการงานทั่วไป

กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล