หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
 
 
 
 
   
 
 
   
             
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
⌘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา ⌘
 
     

                     
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กองบริการการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

⌘ นางแสงแข โคละทัต ⌘
 
 
นางสาวชลลดา ศรเดช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
  นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
     
 
นางสาวณิชชา มณีวาส
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวเจติยา โคละทัต
นักวิชาการศึกษา
     
 
นางสาววรฤทัย วิโมกเกษม
นักวิชาการศึกษา
  นายเจริญเสกข์ ปลื้มปรีชา
นักวิชาการการศึกษา
     
 
นายธนาคาร ยอดเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไป
  นางสาวสุรีรัตน์ แซ่จ้าง
นักจัดการงานทั่วไป
                             
 
กลับหน้าหลัก
 
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล