หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/59
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ค้นหา :  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้พิการ
ใบสมัครรับทุนกองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ไทย
ปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ผู้ประสงค์กู้ยืมรายใหม่ สามารถยืนยันในระบบ กยศ. ตั้งแต่วันนี้ - 9 มิถุนายน 2560 (ก่อนการสัมภาษณ์)
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ประสงค์กู้ยืม กยศ.
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน
กิจกรรมประชันเชียร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2559
โครงการ ศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ต่อต้านยาเสพติดชีวิตสดใส
พิธีไหว้ครูสามัญ และมอบรางวัลแก่คณาจารย์ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
โครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม BPI Freshy 2016 การประกวดดาว เดือน ดาวเทียม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2559 จัดโดยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า)
กิจกรรมสวดสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
งานกีฬาสีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
ประมวลภาพ สอบรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพ งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล