หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ค้นหา :  

การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Exploer งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประกาศ !! ยกเลิกช่องทางการให้บริการโอนเงินฝ่านระบบ KTB-Biz Payment (หน้าจอ - Payview)
ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียดโครงการจัดสรรทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ประกาศ และระเบียบสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด !! ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (สำหรับเยาวชนคนใหม่) มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาชนในพระบรมราชินูปถัมป์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสรรหา และพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561
ประชาสัมพันธ์!! สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เมษายน 2561
การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งการด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
ประมวลภาพ สอบรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพ งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการประชุม วันที่ 14 พ.ย. 2560
รองอธิการบดี ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาเขาร่วมประชุมวันที่ 27/11/60 เวลา 13.00 น.
รองอธิการบดี ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาเขาร่วมประชุมวันที่ 27/11/60 เวลา 9.00 น.
นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ประมวลภาพการประชุม วันที่ 9 เมษายน 2561
pic
การประชุมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา วันที่ 9 เมษายน 2561
ประมวลภาพ การประชุมคณะทำงานจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา วันที่ 17 เมษายน 2561
ประมวลภาพ ทุนรางวัลนริศรานุวัตติวงศ์ 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล