หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
งานกองทุนให้กู้ยืม
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ค้นหา :  


ทุนการศึกษาอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)

ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ปี ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2562

ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาโครงการพิเศษปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 1)
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาโครงการพิเศษปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2)
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล