หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/59
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์คุัมครองประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ค้นหา :  

ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
รายชื่อนักศึกษาผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับชั้น และใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ได้รับโอนเงินคืนค่าเล่าเรียนและค่าเกี่ยวเนื่องฯ ครั้งที่ 2
วารสารกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศครั้งที่ 14 11-12 พฤศจิกายน 2560
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561 โดย KDI School of Public Policy and Management ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560
โครงการประชุมสัมมนา เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานักศึกษา
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
โครงการแนะแนวทักษะอาชีพศิษย์เก่า
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลน
กิจกรรมประชันเชียร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2559
โครงการ ศิลปะ วัฒนธรรม พัฒนศิลป์ต่อต้านยาเสพติดชีวิตสดใส
พิธีไหว้ครูสามัญ และมอบรางวัลแก่คณาจารย์ ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
โครงการปัจฉิมนิเทศ : กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
กิจกรรม BPI Freshy 2016 การประกวดดาว เดือน ดาวเทียม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปี 2559 จัดโดยสโมสรนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วังหน้า)
กิจกรรมสวดสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
งานกีฬาสีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3
ประมวลภาพ สอบรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพ งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล