หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
บุคลากร
ติดต่อภายใน
Facebook
วิสัยทัศน์
 
งานกองทุนกู้ยืม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กยศ
เครือข่ายจิตอาสา
 
งานทุนการศึกษา
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอสมัครรับทุนการศึกษา
ทุนการศึกษาภายนอก
 
งานสโมสรนักศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 
งานบริการห้องพยาบาล
การให้บริการบัตรนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานประกันอุบัติเหตุ
 
งานแนะแนว
มองหางาน ต้องการคน
กรมการจัดหางาน
บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
 
ค้นหา :  

การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Exploer งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
รายละเอียดโครงการจัดสรรทุนมูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ประกาศ และระเบียบสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาของอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์) 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการ ศึกษากองทุนนาฏดุริยางคศิลป์ไทย 28/06/61
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา นายอิสระ ขาวละเอียด ปีการศึกษา 2561 4/7/61
ประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระค่ากิจกรรม ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 Young Artists Talent #10
ประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 15” (OCSC International Education Expo 2018)
เชิญผู้สนใจร่วมประกวดการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ Dance Festival of World Dances ครั้งที่ 1
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560
ประมวลภาพ สอบรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ปี ๒๕๖๐
ประมวลภาพ งานปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2560
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการประชุม วันที่ 14 พ.ย. 2560
รองอธิการบดี ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาเขาร่วมประชุมวันที่ 27/11/60 เวลา 13.00 น.
รองอธิการบดี ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาเขาร่วมประชุมวันที่ 27/11/60 เวลา 9.00 น.
นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
ประมวลภาพการประชุม วันที่ 9 เมษายน 2561
pic
การประชุมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำจิตอาสา วันที่ 9 เมษายน 2561
ประมวลภาพ การประชุมคณะทำงานจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา วันที่ 17 เมษายน 2561
ประมวลภาพ ทุนรางวัลนริศรานุวัตติวงศ์ 2561
ประมวลภาพงานโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนักศึกษารับทุนการศึกษาพิธีไหว้ครู 2561
ประมวลภาพการประชุมงบประมาณโครงการ ปี 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
การแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา/พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบ/ข้อบังคับ
 
ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
บริการศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
รายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง
ประมวลภาพศิษย์เก่า
 
กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
หอภาพยนต์
ศูนย์คุณธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โรงละครวังหน้า
ศูนย์รักษ์ศิลป์
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อให้การศึกษา
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล